Przedszkole nr 139
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 139 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki;

W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, epidemia grypy inne) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dwunastu w każdej z nich z zachowaniem zasady wiekowej.

 

a)      Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00-17.00;

b)      Podstawa programowa jest realizowana w ciągu całego dnia;

c)       Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00;

d)      Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00

 

1)       Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu Nr 139 wynosi 100.

2)       Przedszkole Nr 139 jest placówką złożoną z czterech oddziałów.

3)       Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4)       W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba dzieci w oddziale może być inna.

5)       Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.

6)       Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym.

7)       Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną.

 

I.                     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

 

W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 

a)      czas pracy poszczególnych oddziałów;

b)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

c)       ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

d)      czas realizacji podstawy programowej w danym roku.

 

II.                    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

III.                  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia:

 

7.00 - 8.00

czynności organizacyjne, zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań dzieci, prace porządkowo – gospodarcze; ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe;

8.00 - 8.20

zajęcia organizowane przez nauczyciela /zajęcia zindywidualizowane, zespołowe lub z całą grupą/,

8.20 - 8.30

przygotowanie do śniadania zabiegi higieniczne,

8.30 - 9.00

śniadanie, utrwalenie nawyków kulturalnych i higienicznych

9.00 - 10.00

zajęcia dydaktyczne i zabawy kierowane przez nauczyciela z wykorzystaniem różnych form aktywności dziecka.

10.00 - 11.30

pobyt na powietrzu, zabawy ruchowe, badawcze w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje, prace użytkowe,

11.30 - 12.00

powrót z ogrodu, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne,

12.00 - 12.30

obiad

12.30 - 13.00

odpoczynek w grupach starszych,

12.30 - 14.00

odpoczynek w grupach młodszych, /terapia bajką, czytanie opowiadań, baśni z morałami, słuchanie utworów muzycznych/

13.00 - 15.30

zajęcia dodatkowe /w różnych grupach wiekowych/, wg wyboru rodziców zgodnie z zainteresowaniami dzieci

13.00 - 13.30

zajęcia organizowane przez nauczyciela w grupach starszych /indywidualne, zespołowe grupowe/,

14.00 - 14.30

zajęcia organizowane przez nauczyciela w grupach młodszych /indywidualne, zespołowe z całą grupą/,

14.30 - 14.40

przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne,

14.40 - 15.00

podwieczorek,

15.00 - 16.00

zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zajęcia wychowawcze prowadzone indywidualnie z dziećmi z uwzględnieniem działań   profilaktycznych; kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania; wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci; wychowanie przez sztukę: muzyka, śpiew, pląsy i taniec

 

16.00 - 17.00

pobyt na terenie ogrodu przedszkolnego, zabawy ruchowe, gry, prace użytkowe, rozchodzenie się dzieci.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.ZAffek 03-11-2011
Aktualizujący Kreller-Stanisławek Urszula (Przedszkole nr 139) 08-06-2021
Zatwierdzający Kaczmarczyk Edyta (Przedszkole nr 139) 08-06-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-06-2021
Liczba odwiedzin: 1348